پلاک های شماره سریال


جهان مارک
پلاک های مشخصات و شماره سریال جهت شناسایی کامل کالای تولید شده و یا شناسایی مخاطبین ارگان هایی از قبیل: اداره استاندارد، اداره بازرگانی، شهرداری، سازمان آب، سازمان توانیر، شهربانی، شرکت ملی گاز، کشتیرانی، و یا برای تمام شناسایی کامل تولیداتی که روی آن ها آرم شرکت تولید کننده نصب می شود مودر استفاده قرار می گیرد.