پلاک های فلزی


جهان مارک
این پلاک ها بیشتر در صنایعی مورد استفاده قرار می گیرند که یا نصب مارک های کریستالی روی سطح مورد نظر امکان پذیر نیست و فقط به صورت پرچ یا پیچ نصب می گردند (مانند پلاک روی دریچه کولرهای آبی) و یا از نظر نمای ظاهری حتما باید حروف و مطالب برجسته یا گود باشد و دیگر اینکه ممکن است پلاک در مجاورت موادهای اسیدی و حرارت بالای 150 درجه سانتیگراد قرار بگیرد.