لیبل های پلی کربنات


جهان مارک
عموما در صنایعی به کار برده می شوند که در تماس مستقیم دست قرار داشته (مانند ترازو های دیجیتالی) و فرمان دستگاه توسط این لیبل انجام می شود و بیشتر در صنایع الکترونیکی و دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد.